กระดานถาม-ตอบ สพป.ฉะเชิงเทราเขต 2

ถาม-ตอบ กลุ่มงานต่างๆ

[1] สอบถาม - กลุ่มงานอำนวยการ

[2] สอบถาม - กลุ่มงานนโยบายและแผน

[3] สอบถาม - กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

[4] สอบถาม - กลุ่มงานบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

[5] สอบถาม - กลุ่มงานบริหารงานบุคคล

[6] สอบถาม - กลุ่มงานพัฒนาครูและบุคคลากรทางการศึกษา

[7] สอบถาม - กลุ่มงานนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

[8] สอบถาม - กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษา

[9] สอบถาม - กลุ่มงานกฎหมายและคดี

[-] สอบถาม - หน่วยตรวจสอบภายใน

Additional options

Login

Go to full version