จำนวนนักเรียนทั้งหมด
29,275

คน

นักเรียนชาย
15,439

คน

นักเรียนหญิง
13,836

คน