จำนวนครู และบุคลากร

ในสังกัด สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2

รายการ

จำนวนอัตราทั้งหมด (คน)
จำนวนอัตราที่มี (คน)
ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560
1  ผู้อำนวยการ 149 142
2  รองผู้อำนวยการ 7
3  ข้าราชการครู 1078
4  พนักงานราชการ
5  ครูผู้ช่วย 273
6  ลูกจ้างประจำ
7  ลูกจ้างชั่วคราว
รวม 0 0 149 0 0 1,500