บุคลากร

ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ฉะเชิงเทรา เขต 2

รายการ

จำนวนอัตราทั้งหมด (คน)
จำนวนอัตราที่มี (คน)
ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560
1  ผู้อำนวยการ 0 1 0 1
2  รองผู้อำนวยการ 9 5
3  ศึกษานิเทศก์ 16 5
รวม 0 0 26 0 0 11
1  อำนวยการ 9 6
2  นโยบายและแผน 9 8
3  ส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ
4  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
5  บริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 10 5
6  บริหารงานบุคคล 14 11
7  ตรวจสอบภายใน 3 1
8  นิเทศ ติดตาม และประเมินผล 3 1
9  ส่งเสริมการจัดการศึกษา 13 2
รวม 0 0 61 0 0 34
รวมทั้งหมด 0 0 87 0 0 45