ปีการศึกษา
จำนวนการเข้าเรียนตามปีการศึกษา
 
โรงเรียนในสังกัด
 
โรงเรียนนอกเขตพื้นที่
 
เข้าเรียนชั้นอื่น ๆ
2563
1,200
5,000
1,500
2562
1,234
5,678
1,550
2561
7,894
1,234
654,123