ปีการศึกษา
รายการประเมินผล
ระดับคะแนนเฉลี่ย
การอ่านออกเสียง
การอ่านรู้เรื่อง
ระดับเขต
ระดับสังกัด
ระดับประเทศ
ระดับเขต
ระดับสังกัด
ระดับประเทศ
ระดับเขต
ระดับสังกัด
ระดับประเทศ
2561
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
2562
58.00
58.00
58.00
58.00
58.00
58.00
58.00
58.00
58.00
2563
45.00
45.00
45.00
45.00
45.00
45.00
45.00
45.00
45.00