ผลงานบุคลากร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2

ชื่อรางวัล
จำนวน / ปีงบประมาณ
ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560
1  คุรุสภา 0 0
2  คุรุสดุดี 3
3  สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูฉะเชิงเทราดีเด่น
4  ข้าราชการพลเรือนดีเด่น
5  ข้าราชการและลูกจ้างประจำ สพฐ. ดีเด่น
6  สมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
7  ผู้ทำคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษา เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ
8  พระพฤหัสบดี
9  MOE AWARDS 0