ผลการประเมิน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2

ผลการประเมิน
ระดับผลการประเมิน / ปีงบประมาณ
ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560
1 ผลการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2 ผลการประเมิน KRS
3 ผลการประเมินมาตรฐานเขต 1,2, N/A
4 ผลการประเมินเขตสุจริต ITA