คะแนน O-NET ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
ปีการศึกษา
รายการประเมิน
ระดับคะแนนเฉลี่ย
ภาษาไทย
วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
เขต
สังกัด
ประเทศ
เขต
สังกัด
ประเทศ
เขต
สังกัด
ประเทศ
เขต
สังกัด
ประเทศ
เขต
สังกัด
ประเทศ
2561
61.00
61.00
61.00
61.00
61.00
61.00
61.00
61.00
61.00
61.00
61.00
61.00
61.00
61.00
61.00