ปีการศึกษา
รายการประเมิน
ระดับคะแนนเฉลี่ย
ด้านการใช้ภาษา
ด้านการคำนวณ
ด้านการให้เหตุผล
เขต
สังกัด
ประเทศ
เขต
สังกัด
ประเทศ
เขต
สังกัด
ประเทศ
เขต
สังกัด
ประเทศ
2563
36.00
36.00
36.00
36.00
36.00
36.00
36.00
36.00
36.00
36.00
36.00
36.00
2562
26.00
26.00
2.00
62.00
26.00
26.00
26.00
26.00
26.00
26.00
26.00
26.00
2561
61.00
61.00
61.00
61.00
61.00
61.00
61.00
61.00
61.00
61.00
61.00
61.00